Jogi nyilatkozat

Preambulum

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Lambda Systeme Kft (székhelye: 1106 Budapest, Akna utca 2-4.) (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett weblap használatával kapcsolatban az Adatkezelő, és a rendszer keretében működő szolgáltatásokat igénybe vevő magánszemélyek és vállalkozások (a továbbiakban: Érintettek) adatvédelemmel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, illetőleg rögzíti az Adatkezelőnek a személyes adatok védelme érdekében alkalmazott gyakorlatát, a hatályos jogszabályok alapján.

Adatkezelő elérhetőségei:
Név: Lambda Systeme Kft
Székhely: 1106 Budapest, Akna utca 2-4.
Cégjegyzékszám: 01-09-166294
E-mail: lambda@lambda.hu
Központi telefonszám: 06 (1) 433-0100Központi faxszám: 06 (1) 888-7150

 

1.         Jogszabályi háttér, definíciók

Az Adatkezelő tevékenysége során maradéktalanul gondoskodik a jogszabályi előírások így különösen

-Az Alaptörvény

-a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

-az 1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és,

-a 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről-betartásáról és betartatásáról, a jogszabályokban megjelenő adatvédelmi elvek érvényesüléséről.

A jelen Szabályzatban az alábbi kifejezéseket a következőképpen kell érteni (Infotv. alapján):

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar előírások rendelkezései az irányadók, különös tekintettel az 1./ pontban említett jogszabályokra.

Adatkezelési Alapelvek

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat, az üzleti titkok megőrzéséhez való jogosultságot.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célból, törvényes jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az Adatkezelő tehát kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettekkel szemben fennálló, hozzájáruláson, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelése során tudomására jutott valamennyi üzleti titkot megőrzi.

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ebben a körben a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit valamennyi munkavállalójával megismerteti és elfogadtatja

Az adatkezelő az adatokat köteles az adatkezelés során mindvégig megvédeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A weblap üzemeltetésének célja, az ebben történő adatkezelés általános szabályai

A Lambda Systeme Kft az általa forgalmazott építőanyagokat, a cég által nyújtott szolgáltatásokat mutatja be, továbbá tájékoztatást nyújt a cég adatai, és elérhetőségeivel kapcsolatosan
A weblap igénybe vétele során történő adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre: 
-Név/cégnév 
-Lakcím/székhely címe 
-Telefonszám 
-e-mail cím
-termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjunknyújtani termékeinkről és szolgáltatásainkról
-demográfiai adatok
-személyes és szakmai érdeklődésre vonatkozó információk.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben Ön ezt kifejezetten jóváhagyja a weboldalra történt első belépés során. Fontos, hogy ezeke a cookie-k nem az Üzemetetőnél, hanem a böngészésre használt saját eszközein kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő, ezen tevékenysége keretében birtokába jutott személyes adatokat az irányadó számviteli és adójogszabályok által a bizonylatokra előírt megőrzési idő alatt kezeli.

A személyes adatok és üzleti adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére.

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez esetenként szükségesek személyes adatok, (pl. név, cím, telefonszám) mely adatokat Érintett ajánlatkérés alkalmával adhat meg az adatkezelőnek. Az Érintett az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok ezen körben meghatározott felhasználásához

Az adatok megismerésére jogosult személyek:

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve a alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg.

Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza.

Az adatok továbbítása

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Érintett jogai és kötelezettségei

„2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a)tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.”

Érintett kérelmére történő tájékoztatás adás:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérésre kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Érintett személyes adatainak helyesbítése:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat- személyes adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Személyes adatok zárolása:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás  céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tájékoztatás megtagadása

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

Személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatkezelő felelőssége:

Az Adatkezelő az Érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő különleges személyes adatokat, illetőleg a bűnügyi személyes adatokat nem kezeli, illetőleg továbbítja, ezért ha ilyen adatok feltöltését észleli, azt és - a felhasználó értesítése mellett - haladéktalanul törli.

Bármilyen, az előzetesen megadott hozzájárulásban foglalt módon történő felhasználástól eltérő adatkezelés csak akkor lehetséges, ha ehhez a Felhasználók - Adatkezelő előzetes megkeresése alapján hozzájárulnak.

Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Aktualitások

Környezetvédelem

A Ravatherm nem csak a hazai hőszigetelési piacon ér el egyre nagyobb sikereket, hanem aktív szerepet vállal az energiahatékonyság jelentőségének népszerűsítésében is.

Szeretne egy vidám, összetartó csapat tagja lenni? Látogasson el KARRIER rovatunkba, ahol új állásajánlatok várják! Budapestre műszaki referens, Székesfehérvárra targoncás raktáros, Szekszárdra kereskedelmi asszisztens munkatársat keresünk!

Hétvégi nyitva tartás
TISZTELT PARTNERÜNK!
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a LAMBDA SYSTEME Kft. minden kirendeltsége 

Korszerű építőanyagok szakkereskedése